Adatvédelmi nyilatkozat

1. BEVEZETÉS

A PUKLUSVIN Szőlőtermelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi jogi közleményben foglaltakat. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Amennyiben partnereinknek olyan kérdése merülne fel, amely jelen nyilatkozat alapján nem egyértelmű kérjük, a puklusvin@puklusvin.hu címre írja meg számunkra, és megválaszoljuk azt.
A PUKLUSVIN Szőlőtermelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett partnerei, ügyfelei személyes adatainak védelme érdekében, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a következő törvényekkel:
  •     2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről.
  •     2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
  •     2000. évi C. tv. a számvitelről
  •     2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről
  •     2012. évi CCXIX. tv. a hegyközségekről

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A személyes adatok kizárólag az alább meghatározott esetekben kezelhetők, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, jogszabály elrendeli, szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve, ha a Társaság, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez – az ellentétes érdekek mérlegelése mellett – szükséges.
Hozzájárulással történő adatkezelés esetén az érintettet tájékoztatni kell a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről.
Az érintett tájékoztatása mellet lehetőség van az adatkezelés jogalapjának megváltoztatására.

3. ALAPELVEK

Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy, vagy kiskorú nyilatkozatához törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve olyan szolgáltatás esetében, amely a mindennapi életben tömegesen előfordul, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak jog gyakorlása, és kötelezettség teljesítése érdekében, azaz meghatározott célból lehet, az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie a célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően, részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról, és arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
  •     a., felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  •     b., pontosak, teljesek, és időszerűek;
  •     c., tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani
Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adathoz hozzáférni, kérheti annak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adat kezelése ellen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz.
A korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4. ÜGYFÉLADATBÁZIS

Az adatkezelés célja:
az ügyfelek és partnerek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, nyilvántartás, szerződéses kapcsolatok nyomon követése, szükség esetén megkeresés, vagy jogi eljárások kezdeményezése céljából.
A kezelt adatok köre:
Természetes személyek esetén: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, levelezési cím, számlázási cím, hegyközségi gazdasági akta szám, őstermelői igazolvány szám bankszámlaszám, adóazonosító jel. Gazdálkodó szervezetek: székhely, cégjegyzékszám, adószám, levelezési cím, számlázási cím, hegyközségi gazdasági akta szám.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megszűnésétől számított 5 év.
A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi hatóság illetőleg jogszabály falhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkereshetik azadatkezelőt.

5. AZ ADATTÁROLÁS MÓDJA

A PUKLUSVIN Szőlőtermelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság számítástechnikai rendszere, és adatmegőrzési helye a 9444 Fertőszentmiklós, Újtelep 49. szám alatt található. Az adatvédelemi szempontból az informatikai eszközök úgy kerültek megválasztásra, hogy az adatkezelés során garantálják az arra feljogosítottak számára a hozzáférést (rendelkezésre állás); azt, hogy adatok hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége); a kezelt adat változatlansága igazolhatóságát (adatintegritás); és a jogosulatlan hozzáférés elleni védettséget (adat bizalmassága). A PUKLUSVIN Szőlőtermelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság olyan műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel összefüggésben jelentkező esetleges kockázatokkal szemben megfelelő védelmet nyújt.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: PUKLUSVIN Szőlőtermelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Újtelep 49.
Cégjegyzékszám: 08-09-008022
Adószám: 11792178-2-08
Képviseli: Puklus János ügyvezető

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – jogszabályban elrendelt adatkezelés kivételével – törlését. Az adatkezelő köteles az adatok zárolást, helyesbítését vagy törlést 30 napon belül elvégezni. Az érintett írásbeli kérelmére a PUKLUSVIN Szőlőtermelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, és arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. A PUKLUSVIN Szőlőtermelő, Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a tárgyévben az adatkezelőhöz azonos tárgykörben még nem nyújtott be kérelmet. Egyéb esetben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelő a személyes adatot törli, amennyiben az adatkezelés jogellenes, azt az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt. Az adatkezelő törli az adatot amennyiben arra bíróság, vagy az adatvédelmi hatóság kötelezi. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. (NAHI) 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. (www.nahi.hu)

Széchenyi 2020